Tại sao là Kiểm tra an toàn chứ không phải là kiểm định an toàn? Kiểm định an toàn: Theo Tiêu chuẩn TCVN 4244-2005 TCVN 5209:1990,TCVN 4755:1989, định nghĩa của kiểm định là: Việc kiểm tra, thử nghệm, phân tích của cơ quan kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại máy, thiết bị, vật tư có ...
Sky Bet by bettingy.com