Văn bản

Thông tư 36-2019-TT-BLĐTBXH Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
Xem chi tiết Tải xuống
Thông tư 19-2016-TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
Xem chi tiết Tải xuống
Thông tư 06-2020-TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
Xem chi tiết Tải xuống
Thông tư 05-2021-TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Xem chi tiết Tải xuống
Nghị định 140-2018-NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung NĐ liên quan DDKKD và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTBXH
Xem chi tiết Tải xuống
Nghị định 113-2017-NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Xem chi tiết Tải xuống
Nghị định 44-2016-NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường
Xem chi tiết Tải xuống
Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn Nồi hơi và Nồi đun nước nóng có nhiệt đội môi chất trên 115 độ C
Xem chi tiết Tải xuống
Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn Nồi gia nhiệt dầu
Xem chi tiết Tải xuống