Quan trắc môi trường lao động là gì?

Căn cứ khoản 2, điều 18, Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Trên cơ sở đó, Công ty CP Đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường đã trang bị các thiết bị quan trắc, phân tích và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 để tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp đo đạc môi trường lao động.