Huấn luyện An toàn khi vận hành Thiết bị áp lực theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Theo Mục 1 tại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ban hành cùng Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH, người vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng Bình chịu áp lực bắt buộc phải được huấn luyện An toàn vệ sinh, lao động và được cấp Thẻ An toàn trước khi làm việc.

My nn kh chy du 1288324363 nn kh chy izel

I. Đối tượng huấn luyện

Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH.

II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện

  1. Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với thiết bị chịu áp lực. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên
  2. Thời lượng của khóa học: tổng thời gian huấn luyện 24 tiếng bao gồm cả thời gian kiểm tra.

III. Nội dung huấn luyện

Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

Tổng quan kỹ thuật làm việc với thiết bị chịu áp lực

– Các định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ;

– Các yêu cầu cơ bản khi làm việc với thiết bị chịu áp lực

– Các đặc điểm đặc thù khi làm việc

Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro khi làm việc

– Nhận diện mối nguy

– Phân tích rủi no và đánh giá rủi ro

Kỹ thuật an toàn khi làm việc với thiết bị chịu áp lực

– Các yêu cầu về an toàn khi làm việc

– Kỹ thuật an toàn khi làm việc: lý thuyết và thực hành

– Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc

Ứng phó với tình huống khẩn cấp, Kỹ thuật sơ cứu tại chỗ

Đào tạo dựa trên điều kiện thực tế và yêu cầu riêng của khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *